Therapie / Coaching & Counseling

Het woord Therapie komt van Therapeia, een oud-Grieks woord. De betekenis hiervan luidt ongeveer: Het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan als hij of zij in de wereld is en zijn leven leeft.

Een specifieke therapie volgt op de diagnose die gesteld wordt na anamnese  en onderzoek. Een therapie kan ook deel uitmaken van de diagnose en wordt dan therapeutische diagnose genoemd.

Er zijn veel verschillende therapie vormen en een aantal therapieën worden ook door mij toegepast en het gebeurt ook wel dat ik clienten ga doorverwijzen in overleg met client en vaak ook de behandelend arts.

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de coachee door het samenvoegen van eigen kennis met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert. 

Counseling is: een ander helpen zichzelf te helpen.

Ik ga samen met de cliënt op zoek naar meer mogelijkheden, zodat de cliënt zelf een hem/haar bedreigend probleem beter kan formuleren, hanteren of oplossen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt. Ik richt me bij degene die om advies vraagt op de totale mens en niet alleen op het probleem als zodanig. 

Elk mens is bewust of onbewust op zoek naar zijn/haar oorsprong en bestemming. De mens heeft te leren bewust te zijn van de eigen kracht, zodat er ruimte ontstaat waarin de specifieke en dagelijkse problematiek van het leven een plaats krijgt en verwerkt kan worden. Bij de geboden ondersteuning komt het dan in de eerste plaats aan op een humane benadering. Professionele vaardigheden zoals o.a. counseling, aandachtgevend gedrag, luisteren, respect, empathie, gevoelsreflecties en directheid zijn de basis instrumenten van de counselor. Belangrijk is dat de cliënt deze eigenschappen ook als zodanig ervaart, zodat een vertrouwensrelatie ontstaat. Daarnaast kan ik, door toepassing van strategieën en technieken de cliënt bepaalde inzichten en vaardigheden bijbrengen, zodat deze zelf de problemen beter kan aanpakken en persoonlijke doelstellingen kan realiseren. De problemen die aan de orde komen kunnen op het persoonlijke vlak van de cliënt liggen, in diens relatie met anderen of in diens verhouding tot aspecten van maatschappelijke systemen.

 De ont-moeting

In mijn werk staat de ontmoeting van de ene mens met de andere mens centraal. Zonder een werkelijke ontmoeting, die van een gelijkwaardige intensiteit en een zuivere intentie is, kan er geen ware uitwisseling plaats vinden van mens tot mens; terwijl juist in de ontmoeting met de ander het contact plaats vindt waardoor de omstandigheden geboren worden waaruit helende impulsen kunnen ontstaan. 

Het bovenstaande is dan ook een voorwaarde in een (begeleidings)situatie, waardoor zowel empathie als eerlijkheid in een sfeer van vertrouwen geboden worden.

 

 Home > Behandelmethodes > Therapie / Counseling / Coaching